stiborBOZP- koordinátor BOZP na staveništi


Koordinátor BOZP na staveništi

Úvod

Koordinátor BOZP

Zadavatel

Reference

Kontakt

Odkazy

 

 

Koordinátor BOZP na stavbách:

Zákon č. 309/2006 Sb., který vychází z evropské legislativy, předepisuje v § 14 zadavateli (investorovi, stavebníkovi)stavby, aby v případě, budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi mají tedy všichni zadavatelé staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel.

 

Dle stanoviska MPSV – Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí se za věcně nesprávné považuje stanovisko, že zadání zakázky „generálnímu dodavateli“ stavby znamená z hlediska stavebníka (investora), že se jedná o stavbu prováděnou jedním zhotovitelem. Rozhodující je skutečný stav věci a tedy počet podnikatelských subjektů na stavbě se podílejících, ne forma smluvních vztahů mezi zadavatelem a zhotovitelem a mezi řetězcem dalších subdodavatelských vztahů při výstavbě tak, jak je v dnešní době převládající praxe.

 

Povinnost zadavatele mít zajištěného koordinátora BOZP kontroluje Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty a při nesplnění těchto povinností může být zadavateli stavby uložena pokuta:

 • - právnická osoba do výše 2 000 000
 • - fyzická osoba do výše 400 000

 

Koordinátor BOZP je kvalifikovaná osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby, navrhovat a dohlížet na realizaci preventivních opatření, vést příslušnou dokumentaci. Přítomnost koordinátora na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví. Koordinátora BOZP je povinen určit zadavatel stavby.

 

Činnost koordinátora během přípravy stavby:

 • poskytuje investorovi a projektantovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout.
 • zpracovává Plán BOZP
 • doručí oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce a to nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli

Činnost koordinátora při realizaci stavby:

 • koordinuje spolupráci zhotovitelů z hlediska BOZP
 • sleduje provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP
 • kontroluje způsob zajištění staveniště
 • účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem
 • navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sleduje dodržování plánu BOZP
 • provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP

 

 

TOPlist