stiborBOZP- koordinátor BOZP na staveništi


Koordinátor BOZP na staveništi

Úvod

Koordinátor BOZP

Zadavatel

Reference

Kontakt

Odkazy

 

 

Informace pro zadavatele staveb ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

 

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je ten, kdo hodlá investovat vlastní prostředky do realizace stavby nebo kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. Ten musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení posoudit stavbu podle následujícího schématu.

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzují se nikoliv s ohledem na počet, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi. Ze zkušenosti většina prací PSV bývá realizována subdodavateli a tím je podmínka splněna (montáž oken, střech, instalace televizních antén, rozvody vody, plynu, elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, komunikace, oplocení, sadové úpravy atd.). V případě staveb prováděných svépomocí v souladu se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem.

 

Stavební povolení a ohlášení je upraveno stavebním zákonem č.183/2006 Sb.

 

Rozsah 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu znamená, že zadavatel stavby (investor ) například i ve spolupráci s projektantem odhadne dobu realizace stavby na počet pracovních dní (např. stavba bude realizována od března do listopadu t.j. 9 měsíců x 23 dní x 4 (odhad průměrného počtu pracovníků vykonávajících práce a činnosti na stavbě denně-t.j. včetně mistrů, subdodavatelů atd.) = 828 a to je více než 500. Proto musí zadavatel v tomto případě postupovat dle tohoto schématu.

 

Obdobně platí pro druhé kriterium, kdy stačí, aby stavba trvala více jak 30 dní přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než 20 pracovníků.

 

Práce s rizikem jsou uvedeny v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb.

 

Závazné náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 NV 591/2006 Sb.

 

Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi jsou uvedeny v zákoně 309/2006 Sb., části třetí, v NV 591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. části Zásady organizace výstavby.

 

POSTUP ZADAVATELE STAVBY DLE ZÁKONA

 

Základní povinností zadavatele stavby je určení koordinátora pro přípravu a koordinátora pro realizaci na konkrétní stavbu. Určit může pouze osobu, která splňuje požadavky dle § 10 zákona 309/2006 Sb. Těchto koordinátorů může být více, koordinátor pro přípravu může být totožný s koordinátorem pro realizaci. Koordinátorem nemůže být osoba, která stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí).

 

TOPlist